Empark - Avís Legal

Informació legal:

Empark Aparcamientos y Servicios, S. A. U., amb CIF A-78320736, i adreça a Madrid, avenida del General Perón, 36, 28020.

Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom: 14090, Foli: 86, Secció: 8. Full: M-53866. D'ara endavant «Empark».

 

Objecte:

Aquest avís legal recull les condicions d'ús que regulen l'accés a aquest lloc web d'Empark, d’ara endavant el «lloc web», i l'ús dels continguts i dels serveis que hi ha a disposició dels usuaris que accedeixen al lloc web d'Empark.

La utilització del lloc web pels usuaris implica l'acceptació plena i sense reserves de totes les condicions incloses en l'avís legal que estigui vigent en cada accés a aquest. Aquest avís legal podrà ser modificat en qualsevol moment per Empark, per la qual cosa l'usuari ha de llegir-lo atentament en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar qualsevol dels continguts i serveis oferts en el lloc web, ja que aquest pot haver patit modificacions.

La inclusió en el lloc web d'informació relativa a productes o serveis oferts per Empark té exclusivament finalitats informatives i publicitàries, llevat que s'estableixi expressament una altra finalitat.

 

Ús:

Els usuaris es comprometen a utilitzar els serveis oferts per Empark i continguts del lloc web de conformitat amb el que s'estableix a la llei i a aquest avís legal, responent davant Empark o davant tercers, dels danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquestes obligacions, i de les actuacions dutes a terme que siguin de caràcter il·lícit, negligent, fraudulent, o que contravinguin la bona fe, quedant, per tant, prohibit l'ús del lloc web amb finalitats il·lícites, lesives dels drets, béns, els interessos o la reputació d'Empark o de tercers, o que de qualsevol altra forma danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips o productes i aplicacions informàtiques d'Empark o d'un tercer.

L'accés al lloc web per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït, i no implica, en si mateix, l'establiment de cap mena de vincle o relació comercial entre Empark i l'usuari. No obstant això, la utilització, prestació o contractació de productes o serveis que, si escau, puguin ser oferts per Empark pot estar subjecta a la prèvia observança de requisits formals, com ara l'emplenament del corresponent formulari, l'abonament de despeses o la prèvia acceptació de les condicions particulars que resultin d'aplicació a aquests.

Si per a la utilització, prestació o contractació d'algun producte o servei ofert a través del lloc web, l'usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita, garantint l'autenticitat de totes aquelles dades que introdueixi a l'hora d'emplenar els formularis corresponents i respectant, si escau, la «Política de privacitat» que es recull al lloc web o al formulari corresponent.

 

Força major:

Empark no serà responsable dels retards o decisions que es produïssin en l'accés, funcionament i operativitat del lloc web, així com tampoc no serà responsable de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament d'aquest, quan tinguin el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals com terratrèmols, inundacions, llamps o incendis, vulneració als sistemes de seguretat d'informació o incidents de ciberseguretat, situacions de força major, situacions d'urgència extrema com ara guerres, operacions militars, disturbis civils, vagues, tancaments patronals o qualsevol altra situació de força major o cas fortuït.

 

Drets de propietat intel·lectual, industrial i imatge:

Empark és titular o ha obtingut la corresponent llicència sobre els drets d'explotació en matèria de propietat intel·lectual, industrial i d'imatge sobre els continguts disponibles en el lloc web, entre d'altres a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els textos, dissenys gràfics, dibuixos, codis, programa, fotografies, vídeos, sons, bases de dades, índexs, imatges, marques, logotips, expressions i informacions i, en general, qualsevol altra creació protegida per les normes nacionals i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. En el cas que algun dels continguts disponibles al lloc web no sigui titularitat d'Empark, la seva inclusió s'ha realitzat prèvia autorització del legítim titular o de conformitat amb la normativa vigent.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el lloc web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit d'Empark o, si escau, del titular dels drets a què correspongui.

 

Galetes:

El lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per facilitar la navegació a través de la seva pàgina web i obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis oferts a l'usuari. Per obtenir més informació sobre el seu ús, consulteu l'apartat «Política de galetes» del lloc web.

 

Seguretat:

L'usuari és l'únic responsable de la custòdia, ús diligent i manteniment de la confidencialitat de les contrasenyes, claus d'accés o sistemes de xifrat o encriptació dels equips adquirits o instal·lats.

L'usuari accepta assumir la responsabilitat que correspongui per totes les activitats realitzades des del seu compte o utilitzant la seva contrasenya.

 

Miscel·lània:

Si alguna clàusula de l'avís legal fora declarada invàlida, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s'entendrà exclosa, sense que la validesa ni l'exigibilitat de la resta de condicions es vegin afectades per això.

En cas d'existir discrepància entre el que estableix aquest avís legal i les condicions particulars que, si escau, puguin ser establertes pel que fa als productes o serveis oferts en el lloc web prevaldrà el que es disposa a les condicions particulars.

En cas d'incompliment per part dels usuaris d'aquestes condicions sense que Empark exercités immediatament les accions o drets que tingués al seu abast, no implica que Empark renunciï a fer ús d'aquests en qualsevol altre moment en el futur.

 

Legislació aplicable i jurisdicció:

L'avís legal d'aquest lloc web es regirà per la legislació espanyola.

Empark i els usuaris, renuncien expressament al fur propi que pogués correspondre'ls, i se sotmeten formalment als jutjats i tribunals de Madrid, per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir amb motiu de la interpretació o el compliment de l'avís legal pel qual es regeix aquest lloc web.