Maksu - Termes i Condicions

L'adhesió a TELPARK suposa l’acceptació sense reserves d’aquests termes d’ús del servei, per la qual cosa haurà de llegir atentament els termes i condicions establerts a continuació.

 

Servei TELPARK:

TELPARK és un sistema aplicat per MAKSU ESPAÑA, SL (d’ara endavant, “MAKSU”), amb CIF B86389541, i amb domicili a Madrid, avinguda del General Perón, 36, planta 1a, per a la contractació i el pagament de béns i serveis. L’entitat MAKSU ESPAÑA, SL, està inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, en el tom 29760, foli 18, full M-535468, inscripció 1a. El servei TELPARK és un servei propietat de MAKSU, i desenvolupat per als seus propis clients (d’ara endavant, l’“Usuari”) per a la contractació i el pagament de l’estacionament de vehicles en vies públiques o en aparcaments fora de la via pública, així com per al pagament dels altres béns i serveis, tant si són propis com si són de les entitats subscrites o adherides al servei TELPARK. S'entén per “empreses adherides al servei TELPARK” tant les empreses del Grup Empark com terceres empreses que no pertanyen al Grup, que prestin els seus serveis a través de la TELPARK. Els requisits d’adhesió i inscripció en TELPARK i els requisits d’utilització dependran en cada cas del compliment dels camps d’informació obligatòria imposats per cada entitat. Hi podrà haver camps d’informació facultativa relativa a la utilització del servei TELPARK en determinada contractació o pagament de béns i serveis. MAKSU podrà lliurement suspendre, bloquejar, interrompre o cancel·lar el servei TELPARK o el registre de l’Usuari en els casos següents:

 1. Per garantir la seguretat del servei o el canal d’accés.
 2. Davant d’un ús fraudulent o abusiu del servei.
 3. Davant la necessitat de fer operacions de manteniment o reparació del servei.
 4. Davant d’un incompliment per part de l’Usuari.

A través de TELPARK, l’Usuari pot fer contractes i pagaments diversos, respecte al que disposen aquests termes i condicions i també respecte al que disposen els termes i condicions específics aplicables en cada contracte i determinats pel proveïdor adherit al servei TELPARK, en particular per les entitats atorgants de les zones d’aparcament, i en conseqüència podrà:

 1. Contractar l’aparcament i gestionar la contractació i altres serveis subseqüents o complementaris d’aquesta mateixa contractació.
 2. Pagar els preus d’estacionament en totes les formes que adopten, fins i tot al carrer o en aparcaments.
 3. Contractar qualsevol altre servei o qualssevol altres béns comercialitzats per les entitats adherides a TELPARK.

L’Usuari podrà contractar els serveis a Espanya en llengua castellana o en cadascuna de les llengües oficials que coexisteixen amb el castellà. Si els serveis es contracten a Portugal, es podran contractar també en llengua portuguesa. 

Registre en TELPARK:

L’Usuari haurà de registrar-se en TELPARK a través de l’aplicació per a telèfons mòbils o de la pàgina web de MAKSU, www.telpark.com , o bé a través dels portals de les entitats adherides o dels portals de difusió d’informació comercial o dels proveïdors de serveis TELPARK. Aquestes són les úniques formes de registrar-s’hi. El registre en TELPARK suposa l’acceptació total i sense reserves dels termes d’ús del servei, i dels termes i condicions aplicables a les vendes i serveis contractats a través de TELPARK, l’acceptació dels termes d’obertura i utilització del compte d’usuari i el compliment de les dades de caràcter personal exigides per al registre, l’autorització irrevocable per al cobrament dels preus d’aparcaments i altres serveis i béns contractats per part de l’Usuari a través de les targetes de crèdit o dèbit associades a TELPARK.

L’Usuari podrà cancel·lar el seu registre i/o revocar l’autorització de cobrament dels preus d’aparcaments i altres béns i serveis pagats a través de TELPARK mitjançant la targeta de crèdit o dèbit associada, o d’un altre mitjà de pagament designat i acceptat per TELPARK, si no hi ha pagaments o càrrecs pendents a nom seu. L’adhesió a TELPARK pressuposa el consentiment exprés i incondicional de la utilització del sistema de lectura de matrícules, per al cobrament i pagament de les estades en els aparcaments. L’Usuari s’obliga a mantenir les matrícules en perfectes condicions de lectura. L’Usuari consent i accepta expressament el tractament i guarda de les imatges recollides a través dels sistemes de lectura de matrícules per un període de 30 dies, o per un període superior en cas d’incompliment o per requeriment policial. En els estacionaments associats a TELPARK, així com els altres béns i serveis contractats a través de TELPARK, constarà expressament la menció que els pagaments es poden fer mitjançant el pagament telemàtic. Els termes d’ús de TELPARK podran, en qualsevol moment, ser modificats. En aquest cas, caldrà informar-ne els usuaris registrats. L’Usuari serà personalment responsable de la veracitat, exactitud i autenticitat de les dades facilitades en el moment de fer el seu registre. En cas de detectar qualsevol error en les dades facilitades, l’Usuari podrà sol·licitar-ne la modificació mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: soporte@telpark.com (atenció en espanyol), o suporte@telpark.com (atenció en portuguès). El registre implica la disponibilitat de l’Usuari de determinades dades de caràcter personal, com ara el seu nom i cognom/denominació social, el seu domicili, el número d’identificació fiscal, el número de telèfon mòbil, etc. L'usuari queda informat que totes o alguna de les seves dades poden ser compartides amb empreses col·laboradores externes a l'únic efecte de prestació del servei contractat amb l'usuari, per tal com, per exemple, de vegades cal compartir dades de l'usuari amb els propietaris dels aparcaments adherits al servei d'aplicació TELPARK per gestionar les reserves i l'ús de les places contractades. Aquest intercanvi de dades sempre serà en ple compliment de la normativa aplicable sobre aquest tema i limitat a allò que sigui estrictament necessari. Pot consultar més informació sobre la política de protecció de dades en l’enllaç següent: https://www.telpark.com/terms/ .

L’Usuari està obligat a mantenir actualitzades les dades del seu compte de registre, i és el responsable únic i exclusiu de l’ús de TELPARK. Així mateix, és personalment responsable de les operacions de sol·licitud de pagament d’estacionament i altres béns i serveis, del pagament dels preus per cada aparcament i servei, i de la resta dels pagaments autoritzats a través de TELPARK, així com de qualsevol dany causat a TELPARK, a MAKSU o a les entitats adherides a TELPARK. L’Usuari també és responsable de la seguretat dels equips que utilitza per accedir a TELPARK, per garantir la confidencialitat i privacitat de dades que l’identifiquen. No obstant això, en acceptar aquestes condicions d’ús de TELPARK, l’Usuari consent en l’enviament de les factures de forma telemàtica. L’Usuari autoritza expressament MAKSU i les entitats adherides a enviar al seu compte de registre de TELPARK els avisos de pagament o altres càrrecs fets, així com l’emissió de factures, segons els termes i condicions específics aplicables, determinats pel proveïdor subscriptor del servei TELPARK. 

 

Legislació aplicable i jurisdicció:

De conformitat amb la normativa aplicable, aquest contracte es regirà per la llei del país on l'Usuari tingui la seva residència habitual.

La jurisdicció competent serà la que determini a cada moment la legislació aplicable.

 

Compte de registre de l’Usuari

Amb el registre en TELPARK es crearà el compte de registre TELPARK ("compte d’usuari"), que inclourà les dades necessàries per a la identificació de l’Usuari i per a fer les operacions associades al servei, a saber: 

 1. El número de telèfon mòbil de l’Usuari, si és necessari.
 2. El número de matrícula dels vehicles associats al seu compte de registre.
 3. Altra informació exigida per la societat adherida al servei TELPARK.
 4. Els mitjans de pagament assignats al seu compte, amb la coexistència de la informació de caràcter obligatòria, sense la qual no es podrà fer el registre, i la informació opcional.

El compte de registre es podrà crear a través de la pàgina web www.telpark.com ; a través de l’aplicació TELPARK, descarregada en el telèfon mòbil o en l’ordinador; o bé a través dels portals de les entitats adherides o dels portals de difusió d’informació comercial, o dels proveïdors de TELPARK. Una vegada creat el compte de l’Usuari, aquest podrà accedir a les dades personals pròpies amb el seu nom d’usuari i contrasenya, dades que ell hauria de mantenir en una estricta confidencialitat. El compte d’usuari inclourà un registre ordenat o històric de les transaccions efectuades, incloent-hi els aparcaments pagats per l’Usuari, indicant els pagaments relacionats amb aquests, així com els altres pagaments fets a través de TELPARK. Aquests registres històrics constitueixen la veracitat i la prova de la recepció de les sol·licituds rebudes de l’Usuari per a la contractació i el pagament dels estacionaments i altres serveis, d’acord amb els termes i condicions específics aplicables en cada cas, i constitueixen l’autenticitat de les transaccions efectuades, cosa que no constitueix un dret total i absolut per a la utilització de la plaça d’aparcament, i serà irrellevant per a la transacció la utilització o no de la plaça d’aparcament per part dels usuaris després de fet el pagament o la reserva. Totes les sol·licituds de pagament d’estacionament i altres serveis de l’Usuari s’associaran automàticament amb el seu compte d’Usuari, i per tant amb els mitjans de pagament associats amb aquest compte. Totes les matrícules per a les quals va ser sol·licitat el pagament de l’estacionament a través de TELPARK s’associen automàticament amb el compte d’Usuari, i per tant amb els mitjans de pagament, incloent-hi la targeta de crèdit o dèbit associada amb el compte d’Usuari. Per poder utilitzar TELPARK per fer els pagaments d’estacionament i altres béns i serveis, l’Usuari haurà d’associar al seu compte de registre almenys un dels mètodes de pagament disponibles i acceptats per TELPARK. L’Usuari està obligat a proporcionar un altre mitjà de pagament si el mitjà de pagament associat al compte no permet fer càrrecs o rebutja la transacció per qualsevol causa. Després d’associar un dels mètodes de pagament disponibles, TELPARK farà un primer pagament d’import baix per confirmar la validesa del mètode de pagament escollit i el funcionament del seu compte d’usuari. Això es produirà automàticament. Si l’Usuari vol una factura o un justificant de pagament amb el nom i el número d’identificació fiscal, l’haurà de sol·licitar abans d’utilitzar el servei, en dades de facturació, dins el compte d’usuari. Per aquest motiu, en el procés de registre del seu compte l’Usuari haurà de completar les dades de facturació (nom, adreça i NIF), i la factura li serà emesa com a consumidor final. La factura comprendrà els serveis efectuats per TELPARK, tots els pagaments efectuats per l’Usuari per l’aparcament de vehicles i el pagament dels altres béns i serveis. L’Usuari és l’únic responsable de l’ús que, d’acord amb els termes d’ús, es fa de TELPARK a través del seu compte d’usuari, i és també l’únic responsable de:

 1. La sol·licitud de pagament d’operacions d’estacionament.
 2. El pagament dels preus d’estacionament en via pública.
 3. El pagament dels altres béns i serveis.
 4. Qualsevol dany causat al Servei.

 

Pagaments i càrrecs de l’Usuari

En registrar-se en el Servei, l’Usuari autoritza MAKSU, les empreses adherides a TELPARK i els prestadors de serveis i proveïdors de béns contractats a través del servei TELPARK a carregar-li en la targeta de crèdit o dèbit, o en qualsevol altre mètode de pagament associat al compte d’usuari, tots els serveis contractats a través de TELPARK. Des del moment en què l’Usuari sol·licita el pagament d’estacionaments, béns o serveis a través de TELPARK, el càrrec es pot fer immediatament en la targeta de crèdit o dèbit o en el mètode de pagament autoritzat. No obstant això, el càrrec en el compte es podrà fer en una data posterior a la transacció. L’Usuari serà responsable del manteniment del compte d’usuari i de comprovar que no hi ha càrrecs pendents de pagament. L’ús de TELPARK podrà comportar el pagament d’una comissió que serà comunicada a l’Usuari prèviament a la realització de cada transacció, i que haurà de ser acceptada per l’Usuari. L’Usuari reconeix expressament a MAKSU i als prestadors de serveis i proveïdors de béns contractats a través del servei TELPARK la possibilitat de cobrar una penalitat addicional en cas d’impossibilitat de fer el cobrament de la targeta de crèdit o dèbit associada i altres mètodes de pagament autoritzats, per cada transacció fallida. L’import de les penalitzacions serà d’un 25% de l’import de la transacció, que en cap cas serà inferior a cinquanta cèntims d’euro (0,50 €). L’Usuari manifesta que reconeix el dret de MAKSU i les empreses adherides a TELPARK a cobrar una comissió per l’ús de TELPARK, així com una penalització per l’existència de saldos pendents de pagament en el compte de l’Usuari, equivalent a un cinquanta per cent (50%) dels imports pendents de pagament per l’Usuari, que en cap cas serà una quantitat inferior a vint euros (20 €), en concepte de penalització pel reclam de posicions deutores. Una vegada que l’Usuari ha ordenat un pagament a través de TELPARK, ni el pagament ni l’ordre de pagament podran ser cancel·lats. Els pagaments i càrrecs realitzats en el compte d’usuari es duran a terme per mitjà d’una plataforma de pagament segura i certificada, amb la qual cosa es garantirà la privacitat i la confidencialitat de cada transacció. L’Usuari podrà autoritzar de manera expressa i anticipada el pagament de determinats béns i serveis, com ara aparcaments, peatges, etc., amb el número de matrícula associat al seu compte d’usuari de TELPARK.

El pagament dels serveis únicament es podrà fer mitjançant pagament amb targeta de crèdit o dèbit degudament registrada en TELPARK, així com a través d’altres mitjans de pagament que seran prèviament publicats, de manera que seran coneguts per l’Usuari. L’edat mínima per fer el pagament és de 18 anys, i el titular de la targeta serà l’únic responsable de les transaccions dutes a terme. Aquests mitjans de pagament estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de les entitats prestadores/emissores. No obstant això, si aquestes entitats no autoritzen el pagament, no es podrà continuar amb el servei, que quedarà automàticament cancel·lat.

MAKSU o les empreses adherides emetran les corresponents factures. Si l’Usuari vol rebre una factura completa, l’haurà de sol·licitar de conformitat amb el que estableix l’apartat “Compte de registre de l’Usuari”.

Les factures no abonades totalment en les dates previstes per causes no imputables a MAKSU tindran la consideració de deute vençut i podran ser cobrades en qualsevol moment, a més de ser susceptibles d’execució immediata. Igualment, l’impagament de qualsevol factura merita automàticament, sobre les quantitats no satisfetes, els interessos de demora per a persones físiques de l’interès legal dels diners (incrementat en dos punts percentuals) i per a empresaris/empreses segons allò que estableix per a aquesta situació la la llei aplicable. Ambdues parts accepten el sotmetiment a aquest text normatiu en tots els seus aspectes i obligacions i sense perjudici del que estableixen la resta de condicions. Així mateix, l'usuari queda expressament informat que, si no atén el termini per fer-ho i sempre que es compleixin la totalitat dels requisits establerts a la normativa aplicable, les dades relatives a l'incompliment de pagament poden ser comunicades a un fitxer de compliment o incompliment obligacions dineràries. L'impagament de les factures suposarà la cancel·lació immediata del servei.

El preu total que ha de satisfer l’Usuari (impostos inclosos) per l’ús dels serveis serà el reflectit en TELPARK en cada moment. Els preus podran variar durant la durada del contracte i, a aquest efecte, seran comunicats prèviament en TELPARK.

Tots els preus es mostraran en TELPARK en euros i inclouran l’impost d’aplicació corresponent (IVA, IGIC, etc.), que serà el vigent i legalment aplicable en aquell moment.

 

Responsabilitat

MAKSU farà tots els possibles per assegurar la disponibilitat, sense interrupcions, del funcionament de TELPARK, així com l’absència d’errors en qualsevol transmissió d’informació que pogués tenir lloc. No obstant això, i a causa de la mateixa naturalesa del servei, no es pot garantir el funcionament correcte de les comunicacions via Internet. Així mateix, l’accés a TELPARK es pot veure ocasionalment suspès o restringit per causa de la realització de treballs de reparació o manteniment, o per la introducció de nous productes o serveis. Sempre s’intentarà limitar la freqüència i duració d’aquestes suspensions o restriccions. MAKSU en cap cas serà responsable del compliment de les obligacions dels prestadors de béns i serveis associats a TELPARK, entre altres per: 

 1. Multes o sancions a l’Usuari derivades del mal estat o la il·legibilitat de les matrícules dels vehicles.
 2. Multes o sancions que recaiguin sobre l’Usuari derivades d’un mal ús de l’aplicació informàtica per part d’aquest.
 3. Multes o sancions a l’Usuari per la inclusió incorrecta per part d’aquest, en l’aplicació web o en l’aplicació informàtica, de les dades personals o del vehicle.
 4. Multes o sancions a l’Usuari derivades d’introduir incorrectament les dades de la zona on es troba estacionat, de la matrícula o de l’hora de començament o finalització de l’estacionament.
 5. Multes o sancions a l’Usuari derivades del mal funcionament o l’estat de l’ordinador, dispositiu mòbil o connexió del dispositiu de l’Usuari.

MAKSU no serà responsable de possibles danys i perjudicis per l’ús indegut dels serveis. Tampoc no serà responsable de cap demora en la prestació dels serveis o d’incompliment si aquesta demora o incompliment és atribuïble a circumstàncies alienes a MAKSU. Si l’Usuari rep una sanció o una multa, o es posa en dubte l’operació feta per l’Usuari a través de la plataforma TELPARK, l’obligació de MAKSU consistirà a enviar, a sol·licitud de l’Usuari, totes les proves sobre la veracitat de la transacció duta a terme.

L’Usuari serà responsable de tots els danys i/o perjudicis ocasionats, tant per dol com per negligència o culpa, a MAKSU i a les entitats adherides al servei TELPARK en el compliment d’aquest contracte. Específicament, en contractar els serveis de MAKSU l’Usuari accepta de manera expressa les condicions d’accés i ús vigents en els aparcaments o altres serveis contractats i entén que aquestes normes són dictades exclusivament pels pàrquings, per les zones d’estacionament i pels proveïdors d’aquests serveis. Aquestes normes estaran a disposició de l’Usuari per consultar-les en cadascun dels aparcaments en què s’ofereix el servei.

En tot cas, el contracte d’aparcament o la compravenda de béns o serveis establirà una relació jurídica directa entre l’Usuari i els proveïdors d’aquests serveis. Per aquest motiu, el titular de l’aparcament o els proveïdors seran els únics responsables de la venda dels béns o la prestació dels serveis.

MAKSU en cap cas serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus contra vehicles, persones o propietats.

 

Ús de TELPARK fora d’Espanya

TELPARK podrà ser utilitzat a Espanya, a Portugal i a Andorra. Per fer-ho, n’hi haurà prou amb l’acceptació, per part de l’Usuari, dels termes i condicions que s’estableixen aquí. L’Usuari accepta la cessió de les dades d’Usuari per part de MAKSU a les societats o entitats a través de les quals TELPARK presta el servei a Portugal i a Andorra que serà ofert a través de les societats següents:

- Portugal: MAKSU SERVICES, SA, societat matriculada amb número 510711464 en el Registre Comercial de Lisboa, amb número d’identificació de persona col·lectiva (NIPC) 510711464, i amb adreça a l’avinguda Conde de Valbom, 30, 1050-068 Lisboa.

- Andorra: APARCAMENT ESCALDES CENTRE, S.A., societat inscrita en el Registre de Comerç Andorrà, amb el número 10474, llibre S-125, foli 49-56, el 28 d'octubre de 2002, amb domicili social al carrer Constitució, Aparcament Prat Gran Planta -1, d’Escaldes-Engordany.

 

Propietat intel·lectual o industrial

Dels drets de propietat intel·lectual de l’aplicació informàtica TELPARK, així com del seu codi font, disseny, estructures de navegació i dels diferents elements que conté, és titular MAKSU ESPAÑA, SL, a qui correspon l’exercici exclusiu dels seus drets d’explotació en qualsevol forma, i en especial els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i europea aplicable. MAKSU informa que no concedeix cap llicència o autorització expressa o implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos en l’aplicació informàtica TELPARK. Es prohibeix totalment la reproducció total o parcial dels continguts inclosos en l’aplicació TELPARK o en la pàgina web de TELPARK. La utilització no autoritzada d’aquests continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

L’accés de l’Usuari a TELPARK, tant “app” com “web”, no implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió, total o parcial, d’aquests drets de propietat. Per aquesta raó, l’accés a aquests continguts o elements no atorga a l’Usuari, per cap concepte, la possibilitat de copiar-los, vendre’ls, modificar-los, reproduir-los, publicar-los, cedir-los o transmetre’ls, o bé crear nous productes o serveis derivats de la informació i els elements aquí continguts.

L’Usuari no adquireix drets o llicència en relació amb els serveis prestats per TELPARK ni els elements que s’hi inclouen, llevat del dret limitat a utilitzar els serveis prestats, d’acord amb les condicions aplicables a cada un d’aquests serveis. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements als quals pot accedir a través de TELPARK per al seu propi ús i necessitats, i s’obligarà a no fer, ni directament ni indirectament, una explotació comercial dels serveis, materials, elements o informació obtinguts a través dels continguts o elements esmentats.

 

Dret de desistiment

L’Usuari, sempre com a consumidor i usuari (no empreses) conforme al que estableix a la llei aplicable, podrà desistir del contracte amb MAKSU dins el termini de catorze (14) dies naturals, comptats des de la creació del compte d’usuari. Per exercir el dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar que té la voluntat de desistir del contracte mitjançant la remissió d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic següent: soporte@telpark.com (atenció en espanyol), o suporte@telpark.com (atenció en portuguès). A aquest efecte, l’Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a l’Annex 1, tot i que no és obligatori utilitzar-lo.

MAKSU comunicarà, per correu electrònic, el justificant de recepció del desistiment i procedirà a retornar els pagaments rebuts de l’Usuari utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial.

 

Resolució de conflictes

Si l’Usuari vol contactar amb MAKSU per a qualsevol dubte, incidència en la compra, queixa, reclamació o discrepància sobre qualsevol qüestió relacionada amb aquestes condicions d’ús, pot fer-ho mitjançant l’enviament d’un missatge electrònic a l’adreça: soporte@telpark.com (atenció en espanyol), o suporte@telpark.com (atenció en portuguès).

Si MAKSU no resol satisfactòriament la reclamació interposada internament per l’Usuari, d’acord amb el Reglament núm. 524/2013 de la UE aquest té dret a sol·licitar una resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum, accessible a través de l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

Validesa i acord complet

Si qualsevol disposició o disposicions d’aquests termes i condicions són considerades nul·les o inaplicables, totalment o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà la resta de disposicions. En aquest cas, la clàusula o clàusules afectades seran substituïdes per una altra o altres amb efectes més semblants als de les substituïdes.

Aquests termes i condicions del servei de reserva prestat per MAKSU constitueixen l’acord total entre les parts i es consideren de rang superior a qualsevol acord previ escrit o verbal, entesa, afirmació, representació, negociació o propòsit d’acord amb aquesta matèria.

 

Disposicions generals

Aquests termes i condicions han estat exposats amb la deguda antelació, de conformitat amb la legislació vigent. Així mateix, MAKSU posa a la disposició de l’Usuari aquests termes i condicions, de manera que poden ser emmagatzemats i reproduïts, amb la qual cosa es compleix el deure legal d’informació prèvia. Així mateix, s'informa l'usuari que la utilització de determinats serveis i productes podrà limitar-se tenint en compte les festivitats i esdeveniments del municipi en què es trobi l'aparcament en què aquest es contracta. En aquest cas, s'informarà l'usuari del període en què es limitarà l'ús del producte a través de cartelleria que es col·locarà a les taquilles i caixers del mateix aparcament amb un mes d'antelació a la data d'inici del període de limitació o a través de l'app de TELPARK, també amb un mes d'antelació.

MAKSU es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment aquests termes i condicions. En aquests casos es procedirà a publicar la modificació i a avisar-ne amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense avisar, la presentació i configuració de TELPARK, les funcionalitats que inclou i/o la dels continguts que s’hi incorporen.

Vostè reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment MAKSU pot interrompre, desactivar i/o cancel·lar l’accés i/o ús de TELPARK, sense cap responsabilitat per part de MAKSU.

Tots els costos relacionats amb l’ús dels mitjans d’accés a TELPARK, inclosos, sense limitació, els de les comunicacions telefòniques o els dels missatges de mòbil i les despeses bancàries, són a càrrec de l’Usuari. Els pagaments efectuats pels sistemes SMS poden incórrer en càrrecs addicionals per l’enviament del missatge, i seran a càrrec de l’Usuari. MAKSU no es fa responsable de qualsevol cost associat a les factures de telèfon en relació amb aquests missatges.

 

Disposicions particulars del Servei d’estacionament en via pública

Servei d’estacionament en via pública

Mitjançant el Servei d’estacionament en via pública, s’ofereix a l’Usuari la possibilitat d’abonar, a través de TELPARK, el preu de l’aparcament en diverses ciutats d’Espanya , Portugal i Andorra en què TELPARK presta el servei, i que es podran consultar al web. Aquest servei es denominarà d’ara endavant “Servei d’estacionament en via pública”.

Ús del Servei d’estacionament en via pública

La contractació del servei d'estacionament a la via pública s'ha de fer des de TELPARK. Per fer-ho, cal seleccionar l'opció «Iniciar estacionament» i seguir el procés que s'indica aquí.

Preu i cost del Servei d’estacionament en via pública

Pel que fa al preu, la tarifa variarà en funció de les ciutats en què s’efectua l’aparcament, de conformitat amb els termes i condicions específics determinats per l’entitat atorgant i aplicables a la concessió, i poden comportar en alguns casos el pagament d’un preu fix i d’un percentatge addicional per l’ús de TELPARK que serà comunicat a l’Usuari abans de fer la transacció.

Dret de desistiment

De conformitat amb el que disposa l’article 103.a) de l’RDL 1/2007, l’Usuari no té dret de desistiment, atès que la prestació del Servei d’estacionament en via pública s’entén executat en el moment en què l’Usuari paga l’estacionament.

 

Disposicions particulars del Servei de pagament d’aparcament

Servei de pagament d’aparcament

Mitjançant el Servei de pagament d’aparcament via TELPARK, s’ofereix a l’Usuari la possibilitat d’abonar a través de TELPARK el preu de l’estacionament en determinats aparcaments del Grup EMPARK i d’entitats subscrites o adherides al servei, situats a Espanya, Portugal i Andorra, en què TELPARK presta el servei i que podran ser consultats al web. Aquest servei es denominarà d’ara endavant “Servei de pagament d’aparcament”.

Ús del Servei de pagament d’aparcament

Per contractar el Servei de pagament d’aparcament des de TELPARK, caldrà obrir l’aplicació TELPARK i seleccionar l’opció “Aparcaments” de la pantalla principal. A continuació, cal seguir les instruccions indicades en l’aplicació per a l’entrada i estacionament en l’aparcament.

La funcionalitat de l’aplicació podrà canviar depenent dels desenvolupaments tecnològics en el futur. Els passos anteriors són merament orientatius del funcionament.

Una vegada finalitzat l’estacionament, en sortir-ne rebrà automàticament el càrrec del preu abonat en el mitjà de pagament associat a TELPARK. Aquest preu podrà ser consultat posteriorment en TELPARK, en el seu registre de transaccions efectuades.

MAKSU en cap cas serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus contra vehicles, persones o propietats, incloent-hi, sense limitació, qualsevol dany directe, indirecte o advertit expressament i derivat de, o en relació amb, l’accés o l’ús dels pàrquings. En aquest cas, l’Usuari s’haurà d’adreçar directament als titulars dels aparcaments o tercers titulars de la plaça d’estacionament.

Preu i cost del Servei de pagament d’aparcament

Pel que fa al preu, la tarifa variarà en funció de l’aparcament on hi ha estacionat el vehicle, així com de la durada d’aquest estacionament. L'usuari pot consultar aquesta tarifa a les mateixes instal·lacions de l'aparcament o a l'app de TELPARK.

Dret de desistiment

De conformitat amb el que disposa l’article 103.a) de l’RDL, l’Usuari no té dret de desistiment, atès que la prestació del Servei de pagament d’aparcament s’entén executada en el moment en què l’Usuari ingressa en l’aparcament utilitzant TELPARK.

 

Disposicions particulars del Servei de recàrrega de vehicles elèctrics

Servei de recàrrega de vehicles elèctrics

El Servei de recàrrega de vehicles elèctrics és un sistema de contractació i pagament del servei de recàrrega de vehicles elèctrics en els diferents punts de recàrrega per a vehicles elèctrics identificables a través de l’aplicació TELPARK (d’ara endavant, “Servei de recàrrega de vehicles elèctrics”).

El Servei de recàrrega de vehicles elèctrics apareixerà ofert en TELPARK i haurà de ser contractat per l’Usuari seguint les instruccions que s’hi estableixen. L’Usuari podrà consultar ahttps://www.empark.com els aparcaments on s’ofereix el Servei de recàrrega de vehicles elèctrics.

L’Usuari haurà d’utilitzar el seu propi mitjà de connexió entre el punt de recàrrega i el vehicle elèctric, això és, un cable compatible en perfecte estat de funcionament i manteniment. En cap cas TELPARK posarà a disposició de l’Usuari aquest mitjà de connexió.

MAKSU no serà responsable dels danys i perjudicis per l’ús indegut del servei, ni pel mal ús de l’esmentat mitjà de connexió entre el punt de recàrrega i el vehicle elèctric. Tampoc serà responsable de cap demora en la prestació del servei o incompliment si aquesta demora o incompliment és atribuïble a circumstàncies externes a MAKSU.

TELPARK, com a plataforma de gestió, contractació i pagament, presta a l’Usuari el Servei de contractació i pagament de la recàrrega de vehicles elèctrics en aquests termes i condicions. A aquest efecte, el Servei de recàrrega de vehicles elèctrics es presta a l’Usuari titular de TELPARK, però també es pot prestar a un vehicle propietat d’algú altre.

Ús del Servei de recàrrega de vehicles elèctrics

Els usuaris de TELPARK que carreguin el vehicle en punts de recàrrega aliens al Grup Empark han de complir els termes i les condicions d'aquests tercers.

En cap cas es garanteix en la prestació del servei el nivell d’energia subministrada, atès que aquesta depèn d’elements aliens i externs a TELPARK, com ara les condicions atmosfèriques o l’estat tècnic del vehicle (nivell de càrrega). L’Usuari haurà de seguir totes les directrius de seguretat comunicades en cada moment per TELPARK i posades a disposició tant en els punts de recàrrega com en la informació facilitada per altres mitjans.

No seran, entre altres, causes de responsabilitat de TELPARK: 1) L’ús, manipulació i aplicació indeguts dels punts de recàrrega o els seus elements i, expressament, en fet de no seguir les instruccions facilitades per a la recàrrega. 2) Les avaries i danys produïts per força major o cas fortuït, o caigudes o errades dels sistemes o de les telecomunicacions, conduents a una prestació limitada o nul·la del Servei de recàrrega de vehicles elèctrics o dels mitjans utilitzats per prestar aquest servei, i assenyalats en cada moment. 3) Els danys provinents del manteniment inadequat del vehicle, o del cable utilitzat per a la realització del Servei de recàrrega per part de l’Usuari, així com per defectes de qualsevol tipus d’aquest. 4) La impossibilitat de fer la recàrrega per part de l’Usuari per causa aliena a TELPARK. I 5) La comunicació de dades falses, inexactes o sense comptar amb les necessàries autoritzacions prèvies de l’Usuari.

Preu i cost del Servei de recàrrega de vehicles elèctrics

Els preus i el cost del Servei de recàrrega de vehicles elèctrics estaran degudament indicats en cada punt de recàrrega, mitjançant un cartell informatiu que serà perfectament visible per a l’Usuari durant l’operació de recàrrega elèctrica del seu vehicle. No obstant això, en el futur podran establir-se altres formes d’informació del preu i el cost del Servei de recàrrega de vehicles elèctrics a través de TELPARK, els quals apareixen a la pantalla de la plataforma.

De la mateixa manera, tenint en compte els serveis de gestió de la demanda d’energia necessària per a prestació efectiva del servei, es podran establir preus diferenciats.

En cap cas els preus del Servei de recàrrega de vehicles elèctrics seran fixos, i podran variar. Aquesta variació serà comunicada als Usuaris en el cartell informatiu del punt de recàrrega de vehicles elèctrics o en TELPARK.

En cas que al punt de recàrrega d'un tercer aliè al Grup Empark aparegui un preu diferent del que figura a l'aplicació TELPARK, s'aplicarà aquest últim.

Dret de desistiment

De conformitat amb el que disposa l’article 103.a) de l’RDL 1/2007, l’Usuari no té dret de desistiment, atès que la prestació del Servei de recàrrega de vehicles elèctrics s’entén executada en el moment en què l’Usuari contracta el Servei i comença a utilitzar-lo.

 

Disposicions particulars del Servei de reserva de plaça

Servei de reserva de plaça

El Servei de reserva de plaça és un sistema desenvolupat per MAKSU per a la reserva d’una plaça d’aparcament en els estacionaments en què s’ofereix el servei, identificats a través de TELPARK (d’ara endavant, “Servei de reserva”).

Pot consultar els aparcaments en què es presta el Servei de reserva accedint a l’enllaç següent: https://www.telpark.com/centro-de-ayuda/como-se-reserva-una-plaza-con-telpark/.

Ús del Servei de reserva de plaça

Mitjançant el Servei de reserva, l’Usuari podrà reservar una plaça en l’estacionament seleccionat per un període de temps determinat. Caldrà fer la reserva amb un temps d’antelació mínim, que variarà en cadascun dels aparcaments associats al servei.

Per contractar el Servei de reserva des de TELPARK, cal obrir l’aplicació, seleccionar l’opció “Reservar plaça” de la pantalla principal i seguir les instruccions que s’hi indiquen per completar el procés de reserva.

En finalitzar el procés, rebrà un correu electrònic de confirmació amb les dades de la reserva que ha fet. Així mateix, podrà consultar aquestes dades des de l’opció “Aparcaments”.

Mitjançant el Servei de reserva, l’Usuari podrà reservar una plaça d’aparcament en l’estacionament escollit, de manera que aquest tindrà una plaça disponible, el dia i a l’hora indicats i durant el període de temps reservat. Aquesta reserva mai no garantirà la numeració concreta de la plaça.

Aquesta reserva mai no garantirà la numeració concreta de la plaça.

Un cop contractat el Servei de reserva, l'usuari pot modificar la matrícula vinculada a la reserva fins a 10 minuts abans que comenci, però no podrà modificar en cap moment la data de la reserva.

Durant el període reservat, l’Usuari podrà accedir a l’estacionament o abandonar-lo un nombre il·limitat de vegades, sense cap cost. A més, als aparcaments propietat del Grup EMPARK, a l'usuari se li pot concedir un període de cortesia per a l'entrada i la sortida de l'estacionament, que li serà especificat en el correu electrònic de confirmació de la reserva. Tanmateix, si es fa ús de la plaça fora del període reservat i fora del període de cortesia ofert, es cobrarà el temps extra segons les tarifes de rotació vigents en l’aparcament escollit, les quals es trobaran a disposició de l’Usuari a l’aparcament. Així, si el pagament del Servei de reserva s’ha efectuat amb targeta de crèdit o dèbit degudament associada a TELPARK, el càrrec per l’ús de la plaça d’estacionament fora del període reservat es farà automàticament a través de TELPARK. Si s’ha pagat a través d’altres mitjans de pagament, el pagament per l’ús de la plaça d’estacionament fora del període reservat s’haurà de fer mitjançant tiquet obtingut en el mateix estacionament, i que haurà de ser abonat abans d’abandonar-lo.

Preu i cost del Servei de reserva

Els preus i costos del Servei de reserva varien en funció de l’aparcament seleccionat per l’Usuari, de la franja horària i de la durada d’estacionament. El preu i cost del Servei de reserva estarà degudament indicat en TELPARK, en seleccionar cadascun dels aparcaments en els quals es vol reservar estacionament.

Dret de desistiment i reemborsament

L'usuari pot desistir del Servei de reserva contractat des del moment de la seva contractació fins a les 24 hores abans de l'inici previst per a l'ús de la plaça, amb dret de reemborsament de la quantitat abonada per la reserva. Un cop transcorregut aquest termini, no podrà desistir del contracte ni tindrà dret al reemborsament de cap import.

L'usuari perdrà el dret de desistiment i el dret de reemborsament de cap import en el moment que faci ús de la plaça o que s'hagi iniciat el termini de la reserva efectuada, tant si n'ha fet ús com si no.

Per exercir el dret de desistiment dins els terminis indicats anteriorment, l’Usuari només haurà d’enviar a MAKSU una comunicació en la qual ha d’indicar la decisió de desistir del contracte. Aquesta comunicació l’haurà d’enviar a l’adreça de correu electrònic següent: soporte@telpark.com (atenció en espanyol), o suporte@telpark.com (atenció en portuguès). L’Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a l’Annex 1, encara que no és obligatori utilitzar-lo.

MAKSU comunicarà, per correu electrònic, el justificant de recepció del desistiment i tornarà tots els pagaments rebuts de l’Usuari utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial.

L’exercici del dret de desistiment extingirà les obligacions de MAKSU amb l’Usuari, en relació amb el Servei de reserva.

No es farà cap devolució en cas de (i) anul·lació de la reserva una vegada iniciat l’ús de la plaça, o (ii) ús per una durada d’estacionament inferior a la de la reserva o, en general, per un període no equivalent exactament al de la reserva, o (iii) utilització d’un vehicle diferent de l’assenyalat en contractar el Servei de reserva, o (iv) inici del termini sense haver fet ús de la reserva, ni del dret de desistiment.

 

Disposicions particulars del Servei Multipass.

El Servei Multipass permet a l’Usuari entrar, en qualsevol dia, a un dels aparcaments en què s’ofereix aquest servei, amb una estada màxima de 12 hores. Aquest servei finalitza una vegada s’abandona l’aparcament. 

El Servei Multipass ofereix a l’usuari la possibilitat de contractar més d’un ús en l’aparcament seleccionat en el moment de la contractació, amb un descompte a la tarifa màxima diària de l’aparcament, segons l’oferta vigent.

Pot consultar els aparcaments en què es presta el Servei Multipass i les ofertes vigents accedint a l’apartat “Multipass” de l’app TELPARK. MAKSU es reserva el dret a modificar els aparcaments en què es presta el Servei Multipass.

Ús del Servei Multipass

Mitjançant el Servei Multipass, l’Usuari podrà accedir a l’aparcament i estacionar-hi fins a un màxim de 12 hores per ús. L’ús de l’aparcament finalitzarà transcorregudes les 12 hores o amb la marxa del vehicle de l’aparcament abans del transcurs d’aquestes 12 hores.

Cada ús del Servei Multipass només permet entrar i abandonar una vegada l’aparcament escollit, de manera que, si l’Usuari entra i abandona diverses vegades l’aparcament seleccionat, es consumiran els mateixos usos en conseqüència.

Un cop contractat el Servei Multipass, els usos s'activaran de manera automàtica i únicament amb l'accés a l'aparcament, de manera que cada vegada que l'usuari accedeixi a l'aparcament en què ha contractat el Servei es consumirà un dels usos contractats.

La contractació del Servei Multipass només es pot fer des de l'app TELPARK. Per fer-ho, cal seleccionar l'opció «Multipass» i seguir el procés que s'indica aquí.

En finalitzar el procés, l’Usuari podrà consultar les dades de la compra en l’app TELPARK, seleccionant l’apartat “Multipass”.

El ServeiMultipassnomés es podràutilitzar al pàrquingseleccionat al moment de la contractació. L’usuaripodrà modificar la matrícula del vehicleassociat al producteMultipasscontractatdins de l'app TELPARK. Es recomana no modificar la matrícula dins del pàrquing per evitar cobramentsinesperats per rotació o entrada express. 

El Servei Multipass té una caducitat de 12 mesos. Un cop transcorregut aquest termini, l'usuari perdrà la possibilitat de fer servir els usos contractats no consumits, sense dret al contra reemborsament de cap import.

A l’arribada al pàrquing, el sistema de lectura de matrícula detecta la matrícula del vehicle i obre la barrera en reconèixer que l’usuaridisposa del producteMultipass i comença a comptabilitzar el tempsd’estacionament. A la sortida, el sistema reconeix la matrícula i obre la barrera si el tempsd’estacionamentés inferior o igual a 12 hores, restant el passicorresponent. 

En cas que l’usuarisobrepassi el tempsd’estacionament de 12 hores i tingui activada l’Entrada Express, es realitzarà el cobrament de l’excés de tempsautomàticament a través de TELPARK, ambcàrrec a la targeta de crèdit o de dèbitassociada a l'app. En cas que no tingui activada l’Entrada Express, l’Usuarihauràd’abonarl’estada completa al caixer o a la taquilla segons les tarifes de rotació en vigor al pàrquingescollit, les qualsestan a la disposició de l’Usuari al propi pàrquing. 

Maksupodràinterromprel’ús del Multipass en diesd’altaocupació del pàrquing (per exemplefestius, esdeveniments, etc.). Ambaquestafinalitat, MAKSUafixaràcartellsinformatiusalspàrquings. 

Preus del Servei Multipass

Els preus del Servei Multipass varien en funció de l’aparcament seleccionat per l’usuari i de les ofertes comercials vigents, i estaran degudament indicats a TELPARK, en seleccionar cadascun dels aparcaments en què es pot contractar el servei.

Dret de desistiment i reemborsament

L'usuari, sempre que tingui la consideració de consumidor i d'usuari (no empreses), pot desistir del contracte amb MAKSU en un termini de catorze (14) dies naturals, començant a comptar des de la contractació del Multipass. Per exercir el dret de desistiment, l'usuari ha de notificar que té la voluntat de desistir del contracte a través del xat de suport de l’app o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça següent: soporte@telpark.com (atenció en castellà) o suporte@telpark.com (atenció en portuguès). A aquest efecte, l'usuari pot usar el model de formulari de desistiment que figura a l'Annex 1, tot i que no és obligatori fer-lo servir.

MAKSU comunicarà, per correu electrònic, el justificant de recepció del desistiment i procedirà a retornar els pagaments rebuts de l'usuari fent servir el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial.

Un cop s'hagi gaudit del primer ús del Servei Multipass, no es podrà exercir el dret de desistiment i tampoc hi haurà dret de reemborsament de cap import.

VI.- Disposicions particulars dels abonaments.

L'abonament contractat a través de l'app TELPARK permet que l'usuari pugui estacionar als aparcaments del Grup EMPARK i de les entitats subscrites o adherides al servei, situades en diverses ciutats d'Espanya, Porugal i Andorra.

L'usuari, a través de TELPARK, contractarà l'Abonament directament amb l'empresa del Grup EMPARK o amb l'entitat adherida al servei, titular de l'aparcament seleccionat.

La modalitat d'abonament contractat variarà depenent de la durada de l'estada a l'aparcament. L'usuari pot consultar les característiques, la durada i l'horari de cada modalitat d'abonament a l'app TELPARK en el moment de seleccionar l'aparcament on vol contractar l'abonament.

Ús de l'abonament

Amb l'abonament, l'usuari pot accedir a l'aparcament seleccionat a partir de les 00:01 hores del dia següent al de la contractació i estacionar-hi durant el temps contractat.

L'usuari accedeix a l'aparcament mitjançant el sistema de lectura de matrícula, sense necessitat d'haver de presentar targeta d'abonat ni tiquet per accedir-hi.

En els termes de la prestació de servei contractat, l'abonament no concedeix a l'usuari una plaça d'aparcament reservada, sinó que, un cop l'usuari hagi accedit a l'aparcament, aquest abonament li assegura la disponibilitat d'una plaça.

La contractació de l'abonament s'ha de fer des de l'app TELPARK. Per fer-ho, cal seleccionar l'opció «Abonaments mensuals» i seguir el procés que s'hi estableix.

En finalitzar el procés, l'usuari pot consultar les dades de la seva compra a l'app TELPARK, seleccionant l'apartat «Abonaments mensuals».

L'abonament només serà vàlid pel període de temps contractat i a l'aparcament seleccionat en el moment de la contractació. L'usuari pot modificar la matrícula del vehicle seleccionat en qualsevol moment, sempre que el vehicle no hagi iniciat una sessió i ja sigui a l'interior de l'aparcament.

En cas d'un estacionament superior al contractat en l'abonament, es cobrarà el temps extra segons les tarifes de rotació vigents a l'aparcament escollit, les quals estan a disposició de l'usuari a l'aparcament mateix. En aquest sentit, el càrrec pel temps que superi l'abonament contractat es farà automàticament a través de l'app TELPARK, amb càrrec a PayPal o a la targeta de crèdit o dèbit associada a l'app, si l'usuari té activada l'Entrada Exprés. Si no té activada l'Entrada Exprés, l'usuari ha d'abonar l'import al caixer.

L'usuari no pot cancel·lar l'abonament fins passats tres mesos des de la data de contractació. Aquesta és una condició essencial en la contractació del servei d'abonament. En cas de cancel·lació anticipada, s'aplicarà una penalització que consisteix en el pagament del preu de l'abonament pel període que resti per complir fins a completar els tres mesos de durada mínima. Un cop transcorregut el període de permanència mínima de tres mesos, l'usuari pot cancel·lar l'abonament en qualsevol moment. Per fer-ho, cal accedir a l'app, a l'apartat «Abonament actiu», i seleccionar «Cancel·lar el meu abonament». Aquesta cancel·lació serà efectiva a partir del mes següent a la sol·licitud de la cancel·lació.

MAKSU es reserva el dret a resoldre aquest contracte en qualsevol moment cancel·lant l'abonament contractat per l'usuari. Per fer-ho, només cal que ho comuniqui a l'usuari amb un preavís de 5 dies a la data prevista de finalització del seu abonament enviant un correu electrònic a l'adreça associada al seu compte.

Preus de l'abonament.

Els preus del servei de l'abonament variaran depenent de l'aparcament seleccionat per l'usuari i de les ofertes comercials vigents i estaran degudament indicats a l'app TELPARK (en seleccionar cadascun dels aparcaments en què es pot contractar el servei).

L'usuari ha d'abonar la primera mensualitat en el moment de la contractació amb el mitjà de pagament seleccionat a l'app TELPARK. Si la contractació es fa un cop començat el mes, l'usuari ha de pagar per la part proporcional que resti de mes. L'usuari ha d'abonar la resta de les mensualitats mitjançant domiciliació bancària. La renovació de l'abonament és automàtica i es cobra sempre que l'usuari no hagi cancel·lat l'abonament de manera prèvia al cobrament.

El preu de les successives mensualitats de l'abonament es carrega automàticament entre el dia 1 i 5 de cada mes al mitjà de pagament seleccionat.

L'abonament que no es paga dins del termini determinat es cancel·la automàticament. El titular de l'aparcament té, davant qualsevol persona, dret de retenció sobre el vehicle en garantia del pagament del preu de l'aparcament. Les factures no abonades en la seva totalitat en les dates previstes per causes no imputables a l'empresa tenen la consideració de deute vençut i poden ser susceptibles de reclamació judicial. Igualment, l'impagament de qualsevol factura meritarà automàticament sobre les quantitats no satisfetes interessos de demora per a persones físiques de l'interès legal dels diners (incrementat en dos punts percentuals) i per a empresaris/empreses segons la legislació aplicable a Espanya, Andorra o Portugal, i qualsevol altra norma de rang legal que la modifiqui o desenvolupi. Les dues parts accepten la submissió a aquest text normatiu en tots els seus aspectes i obligacions i sens perjudici d'allò que estableixen la resta de condicions. Així mateix, l'usuari queda expressament informat que, en cas que no respecti els terminis, i sempre que es compleixin la totalitat dels requisits legals aplicables a Espanya, Andorra o Portugal, les dades relatives a l'incompliment de pagament es poden comunicar a un fitxer de morositat.

No es procedirà a fer cap devolució en cas (i) d'anul·lació de l'abonament un cop iniciat l'ús de la plaça, i (ii) d'ús per una durada d'estacionament inferior a la fixada en l'abonament o, en general, per un període que no correspongui exactament al de l'abonament.

Dret de desistiment i reemborsament

L'usuari, sempre que tingui la consideració de consumidor i usuari (no empreses), pot desistir del contracte amb MAKSU en un termini de catorze (14) dies naturals, començant a comptar des de la contractació de l'abonament. Per exercir el dret de desistiment, l'usuari ha de notificar que té la voluntat de desistir del contracte mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça següent: soporte@telpark.com (atenció en castellà) o suporte@telpark.com (atenció en portuguès). A aquest efecte, l'usuari pot usar el model de formulari de desistiment que figura a l'Annex 1, tot i que no és obligatori fer-lo servir.

MAKSU comunicarà, per correu electrònic, el justificant de recepció del desistiment i procedirà a retornar els pagaments rebuts de l'usuari fent servir el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial.

Un cop s'hagi iniciat el termini de l'abonament contractat o se n'hagi fet ús, no es podrà exercir el dret de desistiment i tampoc hi haurà dret de reemborsament de cap import.

 

ANNEX 1. MODEL DE FORMULARI DE DESISTIMENT

(Formulari que ha d’omplir l’Usuari que vol desistir del contracte)

 

A/A MAKSU ESPAÑA, SL

Av. del General Perón, 36, planta 1a

CP 28020 Madrid

( soporte@telpark.com ) 

Amb aquesta comunicació, jo, Sr./Sra. [Escriure text], amb adreça de correu electrònic [Escriure text], vull informar-lo que he decidit desistir del contracte de compra del Servei de [Escriure text] celebrat el dia [Escriure text], amb número de localitzador [Escriure text].

Aquesta comunicació la faig dins del termini de 14 dies naturals posteriors a la data indicada de subscripció del contracte.

Signatura de l’usuari

(Signar només si el formulari es presenta en paper)

 

--------------------------

 

[Escriure text], [Escriure text]

ANNEX 1. MODELO DE FORMULÁRIO DE RETIRADA

(Formulário a ser preenchido pelo Cliente que deseja se retirar do contrato)

 

À MAKSU SERVICES, S.A.

Av. Conde Valbom, 30, 5è

C.P. 1050-068 Lisboa

( suporte@telpark.com ) 

Pela presente, eu [Escrever texto], com o endereço de correio electrónico [Escrever texto], sou a informá-los da minha decisão de resolução unilateral do contrato de aquisição de serviços de [Escrever texto] celebrado no dia [Escrever texto], con número [Escrever texto].

A presente comunicação de resolução é efectuada dentro do prazo de 14 dias de calendário subsequentes à data indicada como de celebração do contrato.

 

Assinatura do Utilizador

(assinar únicamente no caso da comunicação de resolução ser apresentada em suporte de papel)