Societats empark - Termes i condicions

TERMES I CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ DELS PRODUCTES DEL GRUP EMPARK 

1. Aquests termes i condicions regulen la contractació dels productes oferts i contractats presencialment als aparcaments del Grup EMPARK i entitats subscrites o adherides al servei (d’ara endavant, els “Productes” o el “Producte”), situats en diverses ciutats d'Espanya, Andorra i Portugal.

2. L'usuari farà la contractació del Producte amb la Societat del Grup EMPARK titular de l'aparcament on s'efectuï la compra del Producte (d’ara endavant, l'“Empresa”). Pot consultar la relació d'aparcaments on s'ofereixen els Productes, així com la Societat titular de cadascun d'aquests, al web del Grup Empark (https://www.empark.com/es/es/listado-de-sociedades-del-grupo-empark). En qualsevol cas, la contractació del Producte establirà una relació jurídica directa entre l'usuari i la societat titular de l'aparcament on es contracti.

3. Aquests termes i condicions constitueixen l'acord total entre les parts i es consideren de rang superior a qualsevol acord previ escrit o verbal, entesa, afirmació, representació, negociació o propòsit d'acord amb aquesta matèria. La contractació dels Productes implica l'acceptació d'aquests termes i condicions, així com de la resta de les condicions a què està subjecte l'usuari i, en particular, la Política de privacitat. L'usuari serà personalment responsable de la veracitat, exactitud i autenticitat de les dades facilitades en el moment de contractar els Productes. En cas que detecti qualsevol errada en les dades facilitades, podrà sol·licitar la seva modificació posant-se en contacte amb l'aparcament on hagi contractat el Producte.

4. L'usuari podrà contractar el Producte als aparcaments del Grup EMPARK situats a Espanya en llengua castellana i en la llengua cooficial del lloc on es trobi l'aparcament, a Portugal, en llengua portuguesa, i a Andorra, en castellà i català.

5. L'usuari serà responsable per tots els danys i/o perjudicis que, tant per dol com per negligència o culpa, ocasioni a l'Empresa en el compliment del contracte dels Productes. Específicament, en contractar els serveis de l'Empresa, l'usuari accepta de manera expressa les condicions d'accés i ús vigents als aparcaments o altres serveis contractats i entén que aquestes normes d'ús són dictades exclusivament pels aparcaments. Aquestes normes estaran disponibles per a la consulta de l'usuari a cadascun dels aparcaments on s'ofereixen els Productes.

Així mateix, l'usuari serà responsable davant l'Empresa i els altres usuaris pels danys i perjudicis que els causi per incompliment dels seus deures o per imperícia en la conducció del vehicle dins l'aparcament. El propietari del vehicle que no sigui el seu usuari respondrà solidàriament dels danys i perjudicis causats per aquell.

6. L'Empresa no serà responsable de cap incompliment ni retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides quan aquest incompliment es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable ("Causa de Força Major"). Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d'exercici, omissió o accident que estigui fora del control de l'Empresa. L'Empresa posarà els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions malgrat la Causa de Força Major.

7. A Espanya, l'Empresa facilitarà al portador del justificant la sortida del vehicle de l'aparcament i serà responsable de l'estat del vehicle i dels components i accessoris que hi estiguin incorporats funcionalment de manera fixa i inseparable i que siguin habituals i ordinaris, per la seva naturalesa o valor, en el tipus de vehicle de què es tracti. En qualsevol cas, els accessoris no fixos i extraïbles, com ara telèfons mòbils, hauran de ser retirats pels usuaris i l'Empresa no serà responsable de la seva restitució. A Espanya, l'Empresa respondrà, tant davant l'usuari com davant el propietari del vehicle, pels danys i perjudicis que respectivament els ocasioni l'incompliment, total o parcial, de les obligacions que preveu la normativa aplicable.

A Portugal, el servei prestat no constitueix un contracte de dipòsit de vehicles, per la qual cosa Grup EMPARK no es fa responsable dels danys als vehicles estacionats a l'aparcament ni a les mercaderies que es trobin al seu interior. A més, Grup EMPARK no és responsable dels danys causats per tercers, independentment de la causa, a les persones, als vehicles estacionats o en circulació a l'aparcament, ni pel furt o robatori del vehicle o dels seus accessoris o altres objectes que hi hagi dins o fora d'aquests. 

8. L'usuari, en la seva condició com a tal (no empreses), té reconegut el dret de desistiment del Producte contractat i, per tant, podrà desistir de la contractació del Producte dins un termini de catorze (14) dies naturals des de la contractació d'aquest, llevat que faci ús del Producte amb anterioritat, cas en el qual el dret de desistiment decaurà a partir del moment en què en faci ús.

Per exercir el dret de desistiment dins els terminis indicats, l'usuari s'haurà de posar en contacte amb l'aparcament i comunicar per escrit la seva voluntat de desistir del contracte, o bé enviar una comunicació a l'adreça electrònica contact@telpark.com; en tots dos casos podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a l'annex I, per bé que el seu ús no és obligatori.

L'exercici del dret de desistiment extingirà les obligacions de l'Empresa en relació amb el Producte contractat. En cas d'exercici del dret de desistiment, es tornaran a l'usuari les quantitats abonades per la contractació del Producte utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per l'usuari per a la transacció inicial. Les despeses de gestió no tindran dret de reemborsament. En qualsevol cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament, sempre que l'exercici d'aquest dret es faci dins els terminis indicats anteriorment.

No es farà cap devolució en cas que l'usuari faci ús del Producte abans de l'exercici del dret de desistiment, cas en el qual aquest dret decaurà a partir del moment d'ús del Producte.

9. La contractació dels Productes no atorga a l'usuari preferència d'entrada als aparcaments de Grup EMPARK o d'entitats adherides o subscrites al servei si hi ha altres vehicles esperant amb anterioritat. Per tant, l'usuari que contracta el Producte no disposa de prioritat d'accés a l'aparcament i haurà d'esperar que es disposi de les places necessàries a l'aparcament per accedir-hi.

10. L'usuari del Producte situarà el seu vehicle en una sola plaça, on no es podran fer reparacions ni rentar els vehicles sense el consentiment exprés de l'Empresa, ni tampoc emmagatzemar-hi objectes.

Així mateix, Grup EMPARK només està obligada a posar a la disposició de l'Usuari una plaça per a l'estacionament del seu vehicle, sense que aquest tingui una plaça d'aparcament reservada, llevat dels productes en què es prevegi expressament la reserva de plaça.

11. En cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquests termes i condicions del servei de contractació d'abonaments fossin considerades nul·les o inaplicables, totalment o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà la resta de disposicions. En aquest cas, la clàusula o clàusules afectades seran substituïdes per una altra o altres amb efectes més semblants als de les substituïdes.

12. Aquests Termes i condicions s'han comunicat a l'Usuari i són a la seva disposició per a qualsevol consulta amb l'antelació deguda, de conformitat amb la legislació vigent. Pàgina web del Grup EMPARK. L'Empresa es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís aquests termes i condicions. En aquests casos, es publicaran amb la màxima antelació possible i seran aplicables per a les noves contractacions.

13. Si l'usuari vol contactar amb l'Empresa per a qualsevol dubte, incidència en la seva compra, queixa, reclamació o discrepància sobre qualsevol qüestió relacionada amb aquestes condicions d'ús, pot fer-ho enviant un correu electrònic a l'adreça soporte@telpark.com (atenció en espanyol) o suporte@telpark.com (atenció en portuguès).

En cas que l'Empresa no resolgui satisfactòriament la reclamació interposada internament per l'usuari, d'acord amb el Reglament 524/2013 de la UE, en cas que el servei es presti dins de la Unió Europe, aquest tindrà dret a sol·licitar una resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum, accessible a través de l'enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. De conformitat amb el que disposa la normativa aplicable), el contracte es regirà per la llei del país on estigui ubicat l'aparcament on es contracta el Producte. D'aquesta manera, en cas que l'aparcament on es contracta el Producte estigui ubicat a Espanya, aquests termes i condicions es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola (Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries).

En cas que l'aparcament on es contracta el Producte estigui ubicat a Portugal, la legislació aplicable serà la portuguesa (llei 24/96, de 31 de juliol, per a la defensa dels consumidors i usuaris i altra legislació aplicable).

En cas que l'aparcament on es contracta el Producte estigui ubicat a Andorra, la legislació aplicable serà l'andorrana.

La jurisdicció competent serà la determinada en cada moment per la legislació aplicable.

 

DISPOSICIONS PARTICULARS DELS PRODUCTES DEL GRUP EMPARK

ABONAMENT

Aquestes condicions particulars regulen la contractació d'abonaments de durada determinada per a l'estacionament als aparcaments del Grup EMPARK i entitats subscrites o adherides al servei, situades en diverses ciutats d'Espanya, Portugal

La modalitat d'abonament contractat variarà en funció de la durada de l'estada a l'aparcament. S'ofereixen abonaments de 24 hores, abonaments diürns, abonaments nocturns, abonaments de matí, abonaments de tarda, abonaments flexibles, etc. L'usuari podrà consultar les característiques, la durada i l'horari de cada modalitat d'abonament a les instal·lacions de l'aparcament mateix on vulgui contractar l'abonament.

La contractació de l'abonament s'ha de fer a l'oficina d'atenció al client de l'aparcament on es vol contractar i l'usuari haurà d'abonar en aquest moment, en efectiu o amb targeta de crèdit o dèbit, la primera mensualitat. L'usuari haurà d'abonar la resta de les mensualitats mitjançant domiciliació bancària. Qualsevol altra modalitat de pagament s'haurà d'acordar expressament en el moment de la contractació.

El preu de l'abonament és el que s'estableix a l'imprès d'adhesió de cadascun dels aparcaments, està subjecte a modificacions i es pot revisar en qualsevol moment.

L'abonament s'ha de pagar entre el dia 1 i el dia 5 de cada mes. En cas de modificació de dades de domiciliació per part de l'usuari, els canvis s'hauran de comunicar a l'Empresa abans del dia 20 del mes anterior.

En cas que l'aparcament on s'ha contractat l'abonament sigui d'accés exclusiu amb matrícula, l'usuari pot accedir-hi directament, sense necessitat de targeta d'abonat, mitjançant el sistema de lectura de la matrícula. Això no obstant, en cas que l'aparcament no tingui aquest sistema d'accés, l'usuari ha d'accedir-hi amb la targeta d'abonat.

En cas que l'aparcament no tingui accés exclusiu amb matrícula, l'usuari disposarà d'una targeta personal i intransferible. Si l'usuari no presenta la targeta en el moment d'entrar a l'aparcament, ha d'abonar el preu normal de tarifa i no té dret a cap devolució posterior. Això serà així fins i tot si l'usuari accedeix a l'aparcament amb un tiquet i presenta la targeta en el moment de sortir-ne.

La targeta d'abonat té el preu definit en la taula de preus en vigor per a la primera via d'emissió de targetes. En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta, l'usuari ha d'abonar la quantitat prevista en la taula de preus per a la reposició de targetes.

L'abonament podrà ser utilitzat exclusivament pel vehicle indicat en el moment de la contractació. Si l'usuari vol modificar la matrícula del vehicle associat a l'abonament, s'haurà de posar en contacte amb l'aparcament o sol·licitar el canvi de matrícula a través de l'adreça electrònica contact@telpark.com amb una antelació mínima de 48 hores.

El tipus d'abonament és el que s'especifica a la fitxa d'usuari i és vàlid pel període esmentat a la factura, que es lliura en el moment del pagament.

En els termes de la prestació de servei contractat, l'abonament no concedeix a l'usuari una plaça d'aparcament reservada, sinó que, un cop l'usuari hagi accedit a l'aparcament, aquest abonament li assegura la disponibilitat d'una plaça d'aparcament.

En cas que l'usuari sol·liciti la cancel·lació o la baixa del servei, ho haurà de comunicar de forma fefaent mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a contact@telpark.com, o bé mitjançant comunicació escrita presentada a l'aparcament on va contractar el seu abonament, abans del dia 20 del mes anterior a la data prevista de finalització del seu abonament. En cas que l'usuari sol·liciti la baixa temporalment, l'Empresa no en garanteix l'alta posterior.

L'Empresa es reserva el dret a resoldre aquest contracte en qualsevol moment cancel·lant l'abonament contractat per l'usuari. Per fer-ho, només caldrà que ho comuniqui a l'usuari amb un preavís de 5 dies en relació amb la data prevista de finalització del seu abonament, enviant un correu electrònic o una carta certificada a les adreces facilitades en el moment de la contractació.

L'abonament que no es paga en el termini determinat es cancel·la automàticament. La reactivació de l'abonament depèn de l'autorització expressa dels serveis comercials de l'empresa. El titular de l'aparcament té, davant qualsevol persona, dret de retenció sobre el vehicle en garantia del pagament del preu de l'aparcament. Les factures no abonades en la seva totalitat en les dates previstes per causes no imputables a l'empresa tenen la consideració de deute vençut i poden ser susceptibles de reclamació judicial. Igualment, l'impagament de qualsevol factura meritarà automàticament sobre les quantitats no satisfetes interessos de demora per a persones físiques de l'interès legal dels diners (incrementat en dos punts percentuals) i per a empresaris/empreses segons la legislació aplicable a Espanya, Andorra o Portugal, i qualsevol altra norma de rang legal que la modifiqui o desenvolupi; les dues parts accepten la submissió a aquest text normatiu en tots els seus aspectes i obligacions i sens perjudici del que estableixen la resta de condicions. Així mateix, l'usuari queda expressament informat que, en cas que no respecti els terminis, i sempre que es compleixin la totalitat dels requisits legals aplicables a Espanya, Andorra o Portugal, les dades relatives a l'incompliment de pagament es podran comunicar a un fitxer de morositat. L'impagament de les factures implicarà la cancel·lació immediata de l'abonament.

En cas que l'usuari estacioni el vehicle a l'aparcament fora del període pel qual ha contractat l'abonament, es cobrarà el temps extra segons les tarifes de rotació vigents a l'aparcament escollit, les quals estaran a disposició de l'usuari a les instal·lacions de cadascun dels aparcaments.

No es farà cap devolució en cas de (i) anul·lació de l'abonament un cop iniciat l'ús de la plaça, (ii) ús per una durada d'estacionament inferior a la fixada a l'abonament o, en general, per un període que no correspongui exactament al de l'abonament i (iii) utilització d'un vehicle diferent de l'assenyalat en contractar.

La contractació de l'abonament implica la disponibilitat de determinades dades de caràcter personal de l'usuari.

 

ABONAMENT PER USOS

Aquestes condicions particulars regulen la contractació d'abonaments de més d'un ús que permeten a l'usuari l'entrada qualsevol dia a un dels aparcaments del Grup EMPARK o entitats subscrites o adherides al servei, amb una estada màxima de 12 o 24 hores. Aquest Producte permet a l'usuari contractar més d'un ús a l'aparcament seleccionat en el moment de la contractació, amb un descompte en la tarifa màxima diària de l'aparcament, segons l'oferta vigent.

Mitjançant l'abonament per usos, l'usuari podrà accedir a l'aparcament i estacionar-hi fins a un màxim de 12 o 24 hores per ús, en funció de l'oferta comercial de cada aparcament, finalitzant l'ús de l'aparcament un cop hagin transcorregut les 12 o les 24 hores o amb la sortida del vehicle de l'aparcament abans del transcurs d'aquestes 12 o 24 hores. Cada ús de l'abonament només permet una entrada i una sortida a l'aparcament escollit, de manera que, si durant el mateix dia l'usuari entra i surt diverses vegades de l'aparcament seleccionat, es consumiran tants usos com sortides efectuï.

L'abonament per usos només serà vàlid per a l'estacionament a l'aparcament seleccionat en el moment de la contractació. De la mateixa manera, el Producte només el podrà utilitzar el vehicle indicat en el moment de la contractació, sense possibilitat de modificació de la matrícula en un moment posterior.

El preu de l'abonament per usos varia en funció de l'aparcament seleccionat per l'usuari i del nombre d'usos contractats, i està degudament indicat a cadascun dels aparcaments on es pot contractar el Producte.

La contractació de l'abonament per usos s'ha de fer al caixer automàtic o a l'oficina d'atenció al client de l'aparcament on es vol contractar, i l'usuari haurà d'abonar en aquest moment en efectiu o amb targeta de crèdit o dèbit el preu de l'abonament per usos.

En cas que l'aparcament on es contracta l'abonament per usos sigui d'accés exclusiu amb matrícula, un cop contractat el Producte, aquest s'activarà automàticament, de manera que cada vegada que l'usuari accedeixi a l'aparcament on s'ha contractat l'abonament per usos i en surti, es consumirà un ús dels contractats. Si l'usuari no vol que es consumeixi un dels usos contractats, abans de sortir de l'aparcament haurà d'abonar l'estada al caixer segons les tarifes de rotació.

En cas que l'aparcament on s'ha contractat l'abonament no sigui dels d'accés exclusiu amb matrícula, un cop contractat el Producte, l'usuari rebrà un tiquet, que haurà d'utilitzar cada vegada que vulgui fer efectiu un dels usos contractats. En aquest cas, per utilitzar un dels usos contractats, l'usuari haurà de:

Entrar a l'aparcament i sortir-ne amb el tiquet lliurat en el moment de la contractació, o bé

Accedir a l'aparcament amb un tiquet de rotació i validar el tiquet de l'abonament per usos al caixer perquè es consumeixi com un dels usos contractats.

En cas d'un estacionament de més de 12 o 24 hores, l'usuari no podrà utilitzar l'abonament contractat i haurà d'abonar tota l'estada segons les tarifes de rotació vigents a l'aparcament escollit, les quals estan a disposició de l'usuari a l'aparcament mateix.

La utilització del Bo per usos es podrà limitar tenint en compte les festivitats i esdeveniments del municipi en què es trobi l'aparcament on es contracta el Producte. En aquest cas, l'Empresa informarà l'Usuari del període en què es limitarà l'ús del Producte a través de cartelleria que es col·locarà a les taquilles i els caixers del mateix aparcament amb un mes d'antelació a la data d'inici del període de limitació.

 

ABONAMENT PER HORES

Aquestes condicions particulars regulen la contractació de l'abonament per hores que permet a l'usuari l'entrada i l'estacionament qualsevol dia i a qualsevol hora en un dels aparcaments del Grup EMPARK o entitats subscrites o adherides al servei, fins al consum total del nombre d'hores contractades amb l'abonament. Aquest Producte permet a l'usuari contractar temps d'estacionament a l'aparcament seleccionat en el moment de la contractació, amb un descompte en la tarifa de l'aparcament, segons l'oferta vigent.

Mitjançant l'abonament per hores, l'usuari podrà accedir a l'aparcament i sortir-ne tantes vegades com vulgui fins al consum total del període de temps d'estacionament contractat.

L'abonament per hores no està disponible als aparcaments de Portugal i l'usuari només el podrà contractar als aparcaments ubicats a Espanya.

L'abonament per hores només serà vàlid per a l'estacionament a l'aparcament seleccionat en el moment de la contractació. De la mateixa manera, l'abonament només el podrà utilitzar el vehicle indicat en el moment de la contractació, sense que es pugui modificar la matrícula en un moment posterior.

El preu de l'abonament per hores varia en funció de l'aparcament seleccionat per l'Usuari i del nombre d'hores contractades, i està degudament indicat a cadascun dels aparcaments on es pot contractar. Aquest preu està subjecte a modificacions i pot ser revisat en qualsevol moment per l'Empresa.

La contractació de l'abonament per hores s'ha de fer al caixer automàtic o a l'oficina d'atenció al client de l'aparcament on es vol contractar, i l'usuari haurà d'abonar en aquest moment en efectiu o amb targeta de crèdit o dèbit el preu de l'abonament.

En cas que l'aparcament on es contracta l'abonament per hores sigui d'accés exclusiu amb matrícula, un cop contractat el Producte, aquest s'activarà automàticament, de manera que cada vegada que l'usuari accedeixi a l'aparcament on s'ha contractat l'abonament i en surti, es consumirà temps contractat a l'abonament. Si l'usuari no vol que es consumeixi el temps contractat a l'abonament, abans de sortir de l'aparcament haurà d'abonar l'estada al caixer segons les tarifes de rotació.

En cas que l'aparcament on s'ha contractat l'abonament no sigui dels d'accés exclusiu amb matrícula, un cop contractat el Producte, l'usuari rebrà un tiquet, que haurà d'utilitzar cada vegada que vulgui fer ús del temps contractat amb l'abonament. En aquest cas, per utilitzar el temps contractat, l'usuari haurà de:

Entrar a l'aparcament i sortir-ne amb el tiquet lliurat en el moment de la contractació, o bé

Accedir a l'aparcament amb un tiquet de rotació i validar aquest tiquet al caixer perquè es consumeixi com a temps contractat.

Als aparcaments d'accés exclusiu amb matrícula, en cas d'un estacionament superior al temps contractat, l'usuari podrà comprar un altre abonament per hores per completar la seva estada. En cas contrari, l'usuari no podrà fer ús de l'abonament per hores i haurà d'abonar tota l'estada segons les tarifes de rotació vigents a l'aparcament escollit, les quals estan a disposició de l'usuari a l'aparcament mateix.

Als aparcaments que no siguin d'accés exclusiu per matrícula, en cas d'un estacionament superior al temps contractat, es cobrarà l'excés d'estacionament segons les tarifes de rotació vigents a l'aparcament escollit, les quals estan a disposició de l'usuari a l'aparcament mateix.

La utilització del Bo per hores es podrà limitar tenint en compte les festivitats i esdeveniments del municipi en què es trobi l'aparcament on es contracta el Producte. En aquest cas, l'Empresa informarà l'Usuari del període en què es limitarà l'ús del Producte a través de cartelleria que es col·locarà a les taquilles i caixers del mateix aparcament amb un mes d'antelació a la data d'inici del període de limitació.

 

PASSI MULTIDAY

Aquestes condicions particulars regulen la contractació d'un passi per a l'entrada i sortida en un dels aparcaments de Grup EMPARK o d'entitats subscrites o adherides al servei, durant un nombre de dies consecutius. Aquest Producte permet a l'usuari entrar a l'aparcament seleccionat en el moment de la contractació i sortir-ne tantes vegades com vulgui durant el nombre de dies consecutius contractats amb un descompte sobre la tarifa màxima diària de l'aparcament, segons l'oferta vigent.

El passi Multiday només serà vàlid per a l'estacionament a l'aparcament seleccionat en el moment de la contractació. De la mateixa manera, el Producte només el podrà utilitzar el vehicle indicat en el moment de la contractació, sense possibilitat de modificació de la matrícula en un moment posterior.

El preu del passi Multiday varia en funció de l'aparcament seleccionat per l'usuari i del nombre de dies contractats, i està degudament indicat a cadascun dels aparcaments on es pot contractar. Aquest preu està subjecte a modificacions i es pot revisar en qualsevol moment.

La contractació del passi Multiday s'ha de fer al caixer o a l'oficina d'atenció al client de l'aparcament on es vol contractar, i l'usuari haurà d'abonar en aquest moment, en efectiu o amb targeta de crèdit o dèbit, el preu del passi.

En cas que l'aparcament on es contracta el passi Multiday sigui d'accés exclusiu amb matrícula, un cop contractat el Producte, aquest s'activarà automàticament per al període contractat, de manera que l'usuari podrà accedir a l'aparcament i sortir-ne sense abonar cap import addicional.

En cas que l'aparcament on s'ha contractat el passi Multiday no sigui dels d'accés exclusiu amb matrícula, un cop contractat el Producte, l'usuari rebrà un tiquet, que haurà d'utilitzar per entrar a l'aparcament i sortir-ne durant els dies per als quals ha contractat el passi.

La utililtzació del passi Multiday es podrà limitar tenint en compte les festivitats i esdeveniments del municipi en què es trobi l'aparcament on es contracta el Producte. En aquest cas, l'Empresa informarà l'Usuari del període en què es limitarà l'ús del Producte a través de cartelleria que es col·locarà a les taquilles i caixers del mateix aparcament amb un mes d'antelació a la data d'inici del període de limitació.

 

PASSI FLEXIDAY

Aquestes condicions particulars regulen la contractació d'un passi per a l'entrada i la sortida en un dels aparcaments del Grup EMPARK o entitats subscrites o adherides al servei durant el nombre de dies alternatius contractats. Aquest Producte permet a l'usuari entrar a l'aparcament seleccionat en el moment de la contractació i sortir-ne tantes vegades com vulgui i durant el nombre de dies contractats; podrà entrar a l'aparcament i sortir-ne tantes vegades com vulgui en cadascun dels dies que en faci ús, amb un descompte sobre la tarifa màxima diària de l'aparcament, segons l'oferta vigent.

Amb el passi Flexiday, l'usuari podrà accedir a l'aparcament el nombre de dies contractats, sense que aquests dies hagin de ser consecutius.

El passi Flexiday només serà vàlid per a l'estacionament a l'aparcament seleccionat en el moment de la contractació. De la mateixa manera, el Producte només el podrà utilitzar el vehicle indicat en el moment de la contractació, sense que es pugui modificar la matrícula en un moment posterior.

El preu del passi Flexiday varia en funció de l'aparcament seleccionat per l'usuari i del nombre de dies contractats, i està degudament indicat a cadascun dels aparcaments on es pot contractar. Aquest preu està subjecte a modificacions i pot ser revisat en qualsevol moment per l'Empresa.

La contractació del passi Flexiday s'ha de fer al caixer o a l'oficina d'atenció al client de l'aparcament on es vol contractar, i l'usuari haurà d'abonar en aquest moment, en efectiu o amb targeta de crèdit o dèbit, el preu del passi. Un cop contractat el passi, l'usuari rebrà un tiquet, que haurà d'usar per entrar a l'aparcament i sortir-ne durant els dies per als quals ha contractat el passi.

La utililtzació del passi Flexiday es podrà limitar tenint en compte les festivitats i esdeveniments del municipi en què es trobi l'aparcament on es contracta el Producte. En aquest cas, l'Empresa informarà l'Usuari del període en què es limitarà l'ús del Producte a través de cartelleria que es col·locarà a les taquilles i caixers del mateix aparcament amb un mes d'antelació a la data d'inici del període de limitació

 

TIQUET PREPAGAMENT

Aquestes condicions particulars regulen la contractació d'un tiquet prepagament d'entrada a un dels aparcaments de Grup EMPARK o entitats subscrites o adherides al servei, amb una estada màxima 24 hores, per un preu fix i amb un descompte sobre la tarifa màxima diària de l'aparcament, segons l'oferta vigent.

Amb el tiquet prepagament, l'usuari podrà accedir a l'aparcament seleccionat i estacionar-hi fins a un màxim de 24 hores. Aquest Producte només permet a l'usuari una entrada i una sortida de l'aparcament seleccionat en el moment de la contractació i només es podrà utilitzar per al vehicle indicat en el moment de la contractació.

El preu del tiquet prepagament varia en funció de l'aparcament seleccionat per l'usuari i està degudament indicat a cadascun dels aparcaments on es pot contractar. Aquest preu està subjecte a modificacions i pot ser revisat en qualsevol moment per l'Empresa.

La contractació del tiquet prepagament s'ha de fer al caixer o a l'oficina d'atenció al client de l'aparcament on es vol contractar, i l'usuari haurà d'abonar en aquest moment, en efectiu o amb targeta de crèdit o dèbit, el preu del tiquet.

L'usuari haurà d'utilitzar el tiquet prepagament contractat per sortir de l'aparcament. En cas d'un estacionament per un període superior a les 24 hores, es cobrarà l'excés d'estacionament segons les tarifes de rotació vigents a l'aparcament escollit, les quals estan a disposició de l'usuari a l'aparcament mateix.

 

TRASTERS

Aquestes normes d'ús regulen l'ús dels Trasters (d’ara endavant, els “Trasters”, o el “Traster”) ubicats als aparcaments del Grup EMPARK i entitats subscrites o adherides al servei, situades en diverses ciutats d'Espanya, Andorra i Portugal.

Aquestes normes d'ús constitueixen l'acord total entre les parts i es consideren de rang superior a qualsevol acord previ escrit o verbal, entesa, afirmació, representació, negociació o propòsit d'acord amb aquesta matèria. El lloguer d'un Traster en algun dels aparcaments del Grup EMPARK implica l'acceptació d'aquestes Normes d'ús.

L'Usuari arrenda el Traster a la Societat del Grup EMPARK titular de l'aparcament on aquest es troba.

L'Usuari del Traster serà responsable de tots els danys i/o perjudicis que tant per dol com per negligència o culpa ocasioni al Traster o a les instal·lacions de l'aparcament com a conseqüència de la seva falta de diligència. L'Usuari accepta expressament les condicions d'accés i ús vigents als aparcaments i entén que aquestes normes d'ús són dictades exclusivament per aquests. Aquestes normes estaran disponibles perquè les consulti l'Usuari a cadascun dels aparcaments on s'arrenden els Trasters.

L'Usuari no podrà dipositar ni guardar al Traster cap objecte, producte o substància que pugui representar un perill per a la seguretat de les instal·lacions, les persones i el medi ambient, com ara:

  • Armes de foc i altres dispositius que descarreguin projectils;
  • Substàncies explosives i inflamables;
  • Substàncies químiques i biològiques que puguin amenaçar la seguretat de la instal·lació, o que siguin perilloses per a la salut humana o el medi ambient;
  • Arxiu de paper que pugui representar una càrrega tèrmica significativa dins l'espai d'emmagatzematge;
  • Productes contaminants, tòxics o radioactius
  • Productes que expedeixin fum o olor
  • Productes l'emmagatzematge dels quals impliqui la possibilitat de violar qualsevol llei o reglament de qualsevol autoritat pública
  • Productes falsificats
  • Éssers vius

Aquesta llista no té caràcter limitador i, amb caràcter general, es prohibeix el dipòsit de qualsevol objecte, producte o substància que pugui representar un perill per a la seguretat de les instal·lacions, les persones i el medi ambient.

En cas de sostracció o danys dels objectes que puguin estar dipositats a l'interior del Traster, l'Usuari exonera expressament l'Empresa de qualsevol responsabilitat i indemnització.

L'Empresa no serà responsable dels danys provocats als Trasters a causa de força major, entesa aquesta com qualsevol acte, esdeveniment, falta d'exercici, omissió o accident que estigui fora del control de l'Empresa. En aquest cas, l'Empresa posarà els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de força major. Així mateix, l'Empresa no assumeix cap obligació de vigilància i guàrdia dels objectes que es trobin al Traster.

La clau d'accés al Traster serà facilitada a l'Usuari després que se'n pagui el preu. El retard en el pagament del preu en un període superior a 5 dies hàbils i, llevat d'imputabilitat a l'Empresa, donarà dret a l'Empresa a resoldre vàlidament i unilateralment el contracte, i, en aquest cas, l'Empresa tindrà dret a quedar-se tots els pagaments fets fins llavors. Aquesta resolució anticipada no donarà a l'Usuari cap dret d'indemnització.

L'Usuari s'obliga a facilitar l'accés al Traster a l'Empresa sempre que aquesta el necessiti per complir les seves obligacions legals o contractuals amb tercers.

 

ANNEX I. MODEL DE FORMULARI DE DESISTIMENT

(Formulari que ha d'emplenar l'usuari que vulgui desistir del contracte)

 

A/A [NOM DE LA SOCIETAT AMB QUÈ ES CONTRACTA]

[ADREÇA DE LA SOCIETAT AMB QUÈ ES CONTRACTA]

 

Amb aquesta comunicació, jo, Sr./Sra. [Escriure text], amb adreça electrònica [Escriure text], l'informo de la meva decisió de desistir del contracte de compra d'abonament formalitzat el dia [Escriure text], amb número de localitzador [Escriure text].

 

Aquesta comunicació la faig dins del termini de 14 dies naturals posteriors a la data indicada de subscripció del contracte.

 

 

Signatura de l'usuari

(Signar només si el formulari es presenta en paper)

 

A [Escriure text], el [Escriure text]

 

** Pot consultar la societat titular de l'aparcament on contracta el producte al web del Grup Empark (https://www.empark.com/es/es/listado-de-sociedades-del-grupo-empark).