Maksu - Política de privacitat

1. Responsable del tractament de dades personals i Delegat de Protecció de Dades

El responsable del tractament de les seves dades personals és Maksu España, SL (d’ara endavant, “Maksu”), amb CIF B86389541. Les dades de contacte del responsable són les següents:

  • Adreça postal: Avenida del General Perón, 36, 1a planta, 28020.
  • Telèfon: 91 54 68 900

El Grup Empark, del qual forma part Maksu, ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades, davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. Les dades de contacte són les següents:

  • Adreça postal: Avenida del General Perón, 36, 1a planta, 28020
  • Adreça electrònica: dpo@telpark.com

 

2. Finalitat del tractament de dades personals

Les dades del client seran tractades amb la finalitat de gestionar la prestació al client dels serveis contractats

Addicionalment, Maksu podrà tractar les seves dades personals per complir qualsevol obligació legal que li incumbeixi, incloent-hi obligacions tributàries i, si escau, la normativa local que hi sigui aplicable.

També es podran dur a terme altres tractaments de les seves dades personals que no responen a la necessitat d’executar un contracte o complir amb una obligació legal. En qualsevol moment podrà oposar-se als tractaments basats en el nostre interès legítim o retirar el consentiment prestat.

Així, sempre que vostè no s’hi oposi marcant la casella que es troba a les condicions particulars, podrà rebre a través del correu electrònic informació sobre productes o serveis similars als contractats oferts per Maksu que puguin ser del seu interès. Amb aquest objectiu, es podran analitzar les seves dades personals a fi d’elaborar-ne un perfil que permeti que aquestes comunicacions comercials s’ajustin tant com sigui possible a les seves necessitats i preferències. En aquesta anàlisi es podran tenir en compte les seves dades demogràfiques, així com les referents al tipus de producte contractat.

Addicionalment, sempre que hagi marcat la casella corresponent, podrà rebre, per qualsevol canal de comunicació (inclosos, entre d’altres, el correu electrònic, l’SMS i les trucades telefòniques), informació sobre altres productes o serveis oferts pel Grup Empark o tercers, relacionada amb els sectors d’aparcament i de pagament electrònic. Amb aquest objectiu, es podran analitzar les seves dades personals a fi d’elaborar-ne un perfil que permeti que aquestes comunicacions comercials s’ajustin tant com sigui possible a les seves necessitats i preferències. En aquesta anàlisi es podran tenir en compte les seves dades demogràfiques, així com les referents al tipus de producte contractat. En qualsevol cas, vostè només podrà rebre comunicacions comercials de productes i serveis no relacionats amb els contractats en tant no retiri el consentiment prestat.

En cas que vostè hagi prestat el seu consentiment, les seves dades personals podran ser cedides a empreses del Grup Empark o a terceres empreses relacionades amb els sectors d’aparcament i de pagament electrònic, amb la finalitat que puguin posar-se en contacte amb vostè per a donar-li informació sobre productes i serveis que aquestes empreses comercialitzen.

Així mateix, en determinats casos, per a l’emissió de la corresponent factura, així com el cobrament dels serveis i béns contractats, podran tenir accés a les seves dades personals determinades administracions públiques, així com altres prestadors de serveis o proveïdors de béns contractats amb TELPARK. L’accés a aquestes dades serà exclusivament amb aquest propòsit.

Termini de conservació de les dades personals

Les dades personals dels clients seran conservades mentre siguin necessàries per a les finalitats descrites anteriorment. En el moment en què no siguin necessàries per a aquestes finalitats, les dades seran bloquejades durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l’exercici o la defensa enfront d’accions administratives o judicials, i només podran ser desbloquejades i tractades de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades seran definitivament cancel·lades.

 

3. Destinataris de les dades personals

Les seves dades personals podran ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

També podran tenir accés a les seves dades personals els proveïdors de serveis que Empark contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d’encarregat de tractament, així com empreses del Grup Empark, amb l’únic propòsit de gestionar les finalitats descrites anteriorment.

Per a l’emissió de la factura corresponent, així com el cobrament dels serveis i béns contractats, podran tenir accés a les seves dades personals determinades administracions públiques, així com altres prestadors de serveis o proveïdors de béns contractats amb TELPARK. L’accés a aquestes dades serà exclusivament amb aquest propòsit. L'usuari queda informat que totes o alguna de les seves dades poden ser compartides amb empreses col·laboradores externes, o amb empreses integrants del Grup EMPARK, a l'únic efecte de prestació del servei contractat amb l'usuari, per tal com, per exemple, de vegades cal compartir dades de l'usuari amb els propietaris dels aparcaments adherits al servei d'aplicació TELPARK per gestionar les reserves i l'ús de les places contractades. Aquest intercanvi de dades sempre serà en ple compliment de la normativa aplicable sobre aquest tema i limitat a allò que sigui estrictament necessari.

Addicionalment, i en cas que vostè hagi prestat específicament el seu consentiment, les seves dades podran ser cedides a empreses del Grup Empark o a terceres empreses relacionades amb els sectors de l’aparcament i del pagament electrònic, amb la finalitat que puguin posar-se en contacte amb vostè per informar-lo sobre productes i serveis que aquestes empreses comercialitzen.

Pot consultar la llista d’empreses del Grup Empark a l’enllaç següent: www.empark.com

 

4. Legitimació per al tractament i cessió de dades personals

En el cas dels tractaments indicats anteriorment que tinguin com a finalitat la gestió del servei contractat o el compliment d’una obligació legal, les bases legitimadores seran l’execució d’un contracte o el compliment de les obligacions legals que hi siguin aplicables. Per tant, la negativa a subministrar les dades personals sol·licitades, o el lliurament de dades inexactes o incompletes, podria ocasionar la impossibilitat de prestar-li els serveis contractats de forma adequada. Els usuaris es fan responsables de la veracitat de les dades facilitades, així com de comunicar a Maksu qualsevol modificació d’aquestes dades.

Els tractaments que es fan amb la finalitat de remetre-li comunicacions comercials sobre productes o serveis de Maksu similars als contractats tindran com a base legal l’interès legítim de Maksu. Per aquest motiu, vostè podrà oposar-s’hi en el moment de facilitar les dades marcant la casella recollida a les condicions particulars o en qualsevol moment posterior. Trobarà la informació necessària per exercir el seu dret d’oposició en l’apartat 5 següent: “Drets de l’interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals”.

Els tractaments que es fan amb la finalitat de remetre-li comunicacions comercials sobre altres productes o serveis oferts pel Grup Empark o per tercers, relacionats amb els sectors de l’aparcament i del pagament electrònic, tindran com a base legal el consentiment que vostè pugui haver prestat. Per aquest motiu, mentre no retiri el consentiment, és possible que continuï rebent comunicacions d’aquest tipus.

La cessió de les seves dades a empreses del Grup Empark i a terceres empreses relacionades amb els sectors de l’aparcament i del pagament electrònic, tindrà com a base legal el consentiment que vostè pugui haver prestat. Per aquest motiu, mentre no retiri el consentiment, és possible que continuï rebent comunicacions d’aquest tipus.

L’ús dels serveis oferts per Maksu mai no quedarà supeditat al fet que vostè presti el consentiment sol·licitat. En tot cas, li recordem que, si va prestar el seu consentiment, té dret a retirar-lo en qualsevol moment sense que això tingui cap conseqüència en els serveis o productes que hagi contractat o dels quals sigui beneficiari. Trobarà la informació necessària per exercir el seu dret a retirar el consentiment en l’apartat 5 següent: “Drets de l’interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals”.

Si té qualsevol dubte en relació amb les finalitats del tractament de les seves dades personals o sobre la seva legitimitat, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades. Trobarà les dades i canals de contacte en l’apartat 1 anterior: “Responsable del tractament de dades personals i Delegat de Protecció de Dades”.

 

5. Drets de l’interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa aplicable a cada moment.

També té dret a retirar el consentiment, en cas que l’hagi prestat, i a oposar-se a rebre comunicacions comercials.

Per exercir aquests drets, podrà adreçar-se a Maksu per algun dels canals següents:

  • Correu postal, adjuntant fotocòpia del seu DNI, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a Maksu España, SL, Avenida del General Perón, 36, planta 1a Departament d’Atenció al Client RGPD.
  • Correu electrònic a l’adreça info@telpak.esamb la informació següent: nom i cognoms de l’interessat, fotocòpia del document nacional d’identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.

Se l’informa, així mateix, del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.